Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 

Lausunnot

31.08.2017

Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaation jatkon järjestämisestä

Naisjärjestöjen Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua muistioluonnoksesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaation jatkon järjestämisestä. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiorakennetta tärkeänä sektorirajat ylittävän viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyön ja ajantasaisen tiedonkulun kannalta.

Nykymuodossaan koordinaatiorakenne vastaa Naisjärjestöjen Keskusliiton näkemyksen mukaan vain osittain ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaation tarpeeseen. Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että eri hallinnonalojen ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä ja konkreettisia toimia ihmiskaupan vastaisessa työssä tulee vahvistaa. Kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten tekemästä käytännön ihmiskaupan uhrien tunnistamis- ja auttamistyöstä saatua tietoa tulisi hyödyntää entistä paremmin ja laaja-alaisemmin ihmiskaupan torjuntaa koskevassa päätöksenteossa. Muistiossa esitetyt ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteensovittamissihteeristön kokousten kirjaaminen ja pöytäkirjojen avoimuus ovat tiedonkulkua parantavina toimenpiteinä oikeansuuntaisia. Kansallisen verkostoyhteistyön ohella koordinaatiorakenteen tulee tukea tiedonvaihtoa kansainvälisten ihmiskaupan vastaista työtä tekevien viranomaistahojen ja muiden toimijoiden kanssa. On tärkeää, että Suomi on aktiivinen toimija kansainvälisessä ihmiskaupan vastaisessa työssä. 

Naisjärjestöjen Keskusliiton mukaan toiminnan koordinaatiossa tulee huomioida ihmiskaupan vahva kytkös prostituutioon ja naisten ja tyttöjen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Naisjärjestöjen Keskusliitto kantaa huolta siitä että Suomessa tunnistetaan erityisen heikosti seksuaalisesti hyväksikäytettyjä ihmiskaupan uhreja. On huomattava, että Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto näkevät selvästi ihmiskaupan, prostituution ja seksuaalisen hyväksikäytön välisen vahvan yhteyden. Euroopan komission 19.5.2016 julkaiseman tiedon mukaan pelkästään Euroopan unionissa vuosina 2013 - 2014 rekisteröitiin 15 846 ihmiskaupan uhria, joista 76 prosenttia oli naisia. Vain osa ihmiskaupan uhreista on tiedossa, ja kansallinen ihmiskaupparaportoija on vuoden 2014 raportissaan todennut seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvan ihmiskaupan olevan Suomessa heikosti tunnistettua. Euroopan neuvosto arvioi, että 84 prosenttia kansainvälisen ihmiskaupan uhreista Euroopassa on prostituutioon myytäviä naisia ja tyttöjä. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää keskeisenä, että kaikissa koordinaatioelimissä on osaamista tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution kytköksistä ihmiskauppaan. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa huomioidaan uhrien asema ja inhimilliset sosiaaliset kysymykset. Naisjärjestöjen Keskusliitto näkee, että ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatioelimen sijoittumista valtionhallinnossa tulee pohtia uudelleen. Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että ihmiskauppaa ei tule lähestyä pelkästään ulkomaalaisvalvonnan ja rikosten torjunnan näkökulmasta. Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo lisäksi, että muistiossa ehdotettu, yksityiskohdiltaan täsmentämätön tiedonsaantioikeuksien laajentaminen voi heikentää ihmiskaupan uhrien hakeutumista auttamisjärjestelmään.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että koordinaatiorakenteen arvioinnissa kuullaan ihmiskaupan uhrien kanssa työskenteleviä naisjärjestöjä ja muita kansalaisjärjestöjä ja koordinaation kehittämisessä hyödynnetään järjestöjen pitkäjänteistä asiantuntijatyötä. Koordinaatiorakenteen toiminnan yksityiskohtaisempi arviointi vaatii tuekseen konkreettista tietoa koordinaatiorakenteen puitteissa toteutetun tiedonkeruun ja monialaisen yhteistyön tavoista ja tuloksista.


Helsingissä 31.8.2017


Eva Biaudet                                                                    Terhi Heinilä
puheenjohtaja                                                                pääsihteeri   

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry


Lisätietoja

Eva Biaudet, puheenjohtaja, puh. 050 3140205                                
Terhi Heinilä, pääsihteeri, terhi.heinila@naisjarjestot.fi, puh. 040 530 5544
Anni Hyvärinen, järjestösihteeri, anni.hyvarinen@naisjarjestot.fi, puh. 050 388 8868

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Keskusliitto toimii naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistämiseksi yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

www.naisjarjestot.fi           |                    NJKL Facebookissa              |                    NJKL Twitterissä


Lausunto pdf-versiona


 
 
  • We All
  • Wihuri-logo
  • OKMlogo
  • Naisten ääni
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy