Hyppää sisältöön

Toimintalinjaukset 2022

Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä!

Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminta on ihmisoikeusperustaista. Koronakriisi sekä taantumuksellisten arvojen ja populismin nousu järjestäytyneen anti-gender-liikkeen muodossa uhkaavat naisten ja tyttöjen oikeuksia, demokratiaa, seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia ja muita ihmisoikeuksia Suomessa ja maailmalla. Anti-gender-liike on uhka myös ilmastonmuutoksen vastaiselle työlle ja kestävän kehityksen edistämiselle, sillä naisten ja tyttöjen oikeuksien vastustaminen ja ilmastonmuutoksen kieltäminen kulkevat usein käsi kädessä. Tasa-arvo on ihmisoikeus, ei vain taloudellisen menestyksen välinearvo. Naisjärjestöjen Keskusliitto toimii tasa-arvon takapakin pysäyttämiseksi puhumalla ja toimimalla rohkeasti naisten ja tyttöjen oikeuksien, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta, rakentaen liittolaisuuksia vanhojen ja uusien kumppaneiden kanssa, sekä edellyttää Suomelta vahvaa sitoutumista systemaattiseen tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti feministisen ulkopolitiikan muodossa.


Tasa-arvo vaatii tekoja!

Tasa-arvon edistäminen ja hallitusohjelman tavoite tehdä Suomesta tasa-arvon kärkimaa vaativat tahtoa, kunnianhimoisia ja konkreettisia tekoja sekä riittäviä resursseja. Sekä vanhat kestoaiheet, kuten esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivalta, kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän tasa-arvo, että useat ajankohtaiset globaalit ja kansalliset kehityskulut, kuten naisten oikeuksien kyseenalaistaminen, koronakriisi sekä ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen tavoitteet edellyttävät tekoja, jotka konkreettisesti edistävät tasa-arvoa. Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan yhteishanke Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta kannustaa toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta, mukaan lukien urheilu, kirkko ja media, tasa-arvotekoihin.


Naiset vapaiksi – väkivalta ja vihapuhe on lopetettava!

Suomi ei ole turvallinen maa naisille. Naiset kohtaavat hälyttävän paljon väkivaltaa ja sukupuoleen perustuvaa vihapuhetta. Erityisen alttiita seksistiselle vihapuheelle ovat nuoret naiset sekä julkisuudessa esiintyvät naiset. Väkivalta, häirintä ja vihapuhe linkittyvät laajemmin pyrkimyksiin kaventaa ja kontrolloida naisten asemaa globaalisti. Naisjärjestöjen Keskusliitto puuttuu naisiin kohdistuvan väkivallan jatkumoon sen kaikissa muodoissa ja toimii naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan vastaisen Istanbulin sopimuksen täysimääräiseksi toimeenpanemiseksi Suomessa ja globaalisti.


Naisten moninaisuus on naisjärjestöjen vahvuus!

Naisten moninaisuus on läsnä sekä yhteiskunnassa että Naisjärjestöjen Keskusliitossa, missä ovat edustettuina naiset laajasti, mm. vammaiset naiset, maahan muuttaneet naiset, eri kieli- ja ikäryhmiin ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat naiset sekä naiset eri koulutus-, työ- ja kokemustaustoista.

Keskusliitto pitää tärkeänä, että moninaiset naiset edistävät sukupuolten tasa-arvoa ja haluaa vahvistaa naisten moninaisuuden esiin nostamista. Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteena on yhteiskunta, jossa jokainen voi hyödyntää potentiaaliaan ennakkoluulojen ja rakenteiden sitä rajoittamatta. Siksi liitto pitää lähtökohtanaan toimia feministisesti. Naissukupuoli on yhä yleinen syrjintäperuste, ja tämän vuoksi tarvitaan erityistä naisten oikeuksiin keskittyvää työtä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Koska haavoittuviin asemiin voi joutua monesta eri syystä on myös sukupuolen kanssa risteävien erojen eli intersektionaalisuuden huomioiminen kaikessa liiton vaikuttamistyössä keskeistä. Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien naisten oikeuksien turvaamista, ja pyrkii toiminnassaan antirasistisuuteen eli vähentämään ja vastustamaan rasismia sen kaikissa muodoissa. Liitto tukee jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä sekä moninaisten naisten kuulemista ja osaamisen hyödyntämistä kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Yhteistyössä on voimaa!


Naiset ratkaisevat vaalit!

Naisten osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon sen eri tasoilla on keskeinen kysymys sukupuolten tasa-arvon toteutumisen ja demokratian hyväksyttävyyden kannalta. Viime eduskuntavaaleissa naisia valittiin eduskuntaan ennätysmäärä, ja myös kuntavaaleissa tehtiin tasa-arvon kannalta historiallinen vaalitulos. Tulokset näkyvät ja kuuluvat. Tästä huolimatta on vielä paljon tehtävää, jotta valta ja tehtävät poliittisessa päätöksenteossa jakautuvat tasa-arvoisesti. Naisten poliittinen toimijuus kohtaa myös vastustusta, mistä vihapuhe on yksi konkreettinen esimerkki. Sukupuolittuneena ja sukupuolistuneena ilmiönä se heikentää erityisesti naisten osallistumismahdollisuuksia ja muodostaa vakavan uhan demokratialle ja sukupuolten tasa-arvolle. Naisjärjestöjen Keskusliitto korostaa, että poliittinen osallistuminen on ihmisoikeus ja että eri taustoista tulevilla naisilla ja vähemmistöjen edustajilla on oltava mahdollisuus osallistua yhteisistä asioista päättämiseen.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.