Hyppää sisältöön

Toimintalinjaukset 2023

Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä!

Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminta on ihmisoikeusperustaista. Kriisit ovat viime vuosina koetelleet suomalaisen yhteiskunnan vakautta ja tarjonneet otollisen maaperän tasa-arvon vastaisten äänenpainojen vahvistumiselle. Järjestäytynyt anti-gender-liike uhkaa naisten ja tyttöjen oikeuksia, demokratiaa, seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia sekä muita ihmisoikeuksia Suomessa ja maailmalla. Naisjärjestöjen Keskusliitto edellyttää Suomelta vahvaa sitoutumista systemaattiseen tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseen feministisen ulkopolitiikan muodossa.

Anti-gender-liike on uhka myös ilmastonmuutoksen vastaiselle työlle ja kestävän kehityksen edistämiselle, sillä naisten ja tyttöjen oikeuksien vastustaminen ja ilmastonmuutoksen kieltäminen kulkevat usein käsi kädessä. Tasa-arvo on ihmisoikeus, ei vain taloudellisen menestyksen välinearvo. Tilastot osoittavat, että tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat demokraattisen yhteiskunnan ja kestävän rauhan perusta. Tasa-arvo ei saa jäädä takasijalle turvallisuus- ja energiapoliittisen keskustelun varjoon. Naisjärjestöjen Keskusliitto toimii
rohkeasti tasa-arvon takapakin pysäyttämiseksi ja naisten ja tyttöjen oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta.


Tasa-arvo vaatii tekoja!

Vaikeina aikoina tasa-arvon merkitys korostuu. Juuri nyt tarvitaan vahvaa tukea tasa-arvotyölle. Tasa-arvon edistäminen vaatii tahtoa, tekoja sekä riittäviä resursseja. Naisiin kohdistuva väkivalta, kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän tasa-arvo, ja useat ajankohtaiset globaalit ja kansalliset kehityskulut, kuten naisten oikeuksien kyseenalaistaminen, pandemian jälkeinen aika, sodan uhka ja sen vaikutukset Euroopassa sekä ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen tavoitteet edellyttävät tekoja, jotka konkreettisesti edistävät tasa-arvoa. Tasa-arvo vaatii tekoja! -sloganilla kannustetaan konkreettisiin tasa-arvotekoihin yhteistyössä yhteiskunnan eri sektoreiden kanssa, mm. urheilu, yritykset, media, kuntasektori ja ev. lut. kirkko.


Naiset vapaiksi – väkivalta ja häirintä on lopetettava!

Maailma ei ole turvallinen naisille ja Suomessakin on paljon työtä. Naiset kohtaavat paljon väkivaltaa ja sukupuoleen perustuvaa vihapuhetta. Erityisen alttiita seksistiselle vihapuheelle, häirinnälle ja väkivallalle ovat nuoret ja maahan muuttaneet- ja muut vähemmistötaustaiset sekä julkisuudessa esiintyvät naiset. Väkivalta, häirintä ja vihapuhe linkittyvät laajemmin pyrkimyksiin kaventaa ja kontrolloida naisten ihmisoikeuksia globaalisti. Naisjärjestöjen Keskusliitto puuttuu naisiin kohdistuvan väkivallan jatkumoon sen kaikissa muodoissa ja toimii naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan vastaisen Istanbulin sopimuksen täysimääräiseksi toimeenpanemiseksi Suomessa ja globaalisti. Tehdään Suomesta naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn edelläkävijä.


Naisten moninaisuus on naisjärjestöjen vahvuus!

Naisten moninaisuus on läsnä sekä yhteiskunnan joka osa-alueella että Naisjärjestöjen Keskusliitossa, missä ovat edustettuina naiset laajasti, esim. vammaiset naiset, maahan muuttaneet naiset, eri kieli- ja ikäryhmiin ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat naiset sekä naiset eri koulutus-, työ- ja kokemustaustoista.

Keskusliitto pitää tärkeänä, että moninaiset naiset edistävät sukupuolten tasa-arvoa ja haluaa vahvistaa naisten moninaisuuden esiin nostamista. Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteena on yhteiskunta, jossa jokainen voi hyödyntää potentiaaliaan ilman ennakkoluuloja ja rajoittavia rakenteita. Siksi liitto toimii feministisesti. Naissukupuoli on yhä yleinen syrjintäperuste, ja tämän vuoksi tarvitaan erityistä naisten oikeuksiin keskittyvää työtä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Sukupuolen kanssa risteävien erojen eli intersektionaalisuuden huomioiminen kaikessa liiton toiminnassa on keskeistä. Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien naisten oikeuksien turvaamista, toimii antirasistisesti ja kaikkea syrjintää vastaan. Liitto tukee jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä sekä moninaisten naisten kuulemista ja osaamisen hyödyntämistä kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Yhteistyössä on voimaa!!


Naiset ratkaisevat vaalit!


Naisten osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon sen eri tasoilla on keskeinen kysymys sukupuolten tasa-arvon toteutumisen ja demokratian hyväksyttävyyden kannalta. Viime eduskuntavaaleissa naisia valittiin eduskuntaan ennätysmäärä, ja myös kunta- ja aluevaaleissa tehtiin tasa-arvon kannalta historialliset vaalitulokset. Tästä huolimatta on vielä paljon tehtävää, jotta valta ja tehtävät poliittisessa päätöksenteossa jakautuvat tasa-arvoisesti. Naisten poliittinen toimijuus kohtaa myös vastustusta, mistä vihapuhe on yksi konkreettinen esimerkki.

Sukupuolittuneena ja sukupuolistuneena ilmiönä vihapuhe heikentää erityisesti naisten osallistumis-mahdollisuuksia ja muodostaa vakavan uhkan demokratialle ja sukupuolten tasa-arvolle. Demokratia ja tasa-arvo kulkevat käsi kädessä. Naisjärjestöjen Keskusliitto korostaa, että poliittinen osallistuminen on ihmisoikeus ja että eri taustoista tulevilla naisilla ja vähemmistöjen edustajilla on oltava mahdollisuus osallistua yhteisistä asioista päättämiseen.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.