Hyppää sisältöön

Aluevaalit 2022

TASA-ARVOTEKOJA ALUEILLE!

Aluevaalit ovat tasa-arvovaalit. Hyvinvointialueita rakennetaan nyt, ja on kriittistä, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus saadaan mukaan strategioihin heti kättelyssä. Ensimmäisen aluevaltuuston päätöksillä ja sen pystyttämillä rakenteilla on vaikutusta pitkälle tulevaan. Tähän työhön kutsumme teidät mukaan!

Mistä 23.1. järjestettävissä aluevaaleissa on kyse? Lue lisää blogistamme täältä!

Naisjärjestöjen Keskusliiton aluevaalitavoitteet
Osallistu kampanjaan!
Jäsenjärjestöjemme aluevaalitavoitteita


Aluevaalitavoitteemme


Terveys ja palvelut
Päätöksenteko ja johtaminen
Naisiin kohdistuva väkivalta


SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Sote-palveluissa otetaan eri naisryhmät, niiden tarpeet ja erilaiset asemat huomioon

 • Tyttöjen ja naisten erityiset palvelutarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan naisten koko elämänkaaren ajan. Palveluissa kiinnitetään huomiota sukupuoleen ja sen moninaisuuteen, ikään, vammaisuuteen, kulttuuriseen taustaan, kieleen ja kielitaitoon, perheellisyyteen, perhemuotoon sekä muihin tekijöihin ja ominaisuuksiin, jotka voivat vaikuttaa ihmisen palvelutarpeeseen, sekä varmistetaan, että palvelut ovat saavutettavia kaikille.
 • Palveluverkko rakennetaan siten, että jokainen saa tarvitsemaansa palvelua omista lähtökohdistaan, nopeasti, saavutettavasti ja yhdeltä luukulta;

Hyvinvointialueilla on rakenteet tasa-arvon edistämiseksi ja valtavirtaistamiseksi

 • Hyvinvointialueiden tasa-arvoa tukevat rakenteet ja käytännöt, kuten tasa-arvon sisällyttäminen alueiden strategiseen työhön, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu, sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi ovat edellytyksiä sille, että järjestelmä toimii ja palvelee erilaisten ihmisten tarpeita.
 • Jokaisella alueella on käytössä tasa-arvosuunnitelma niin henkilöstölle kuin palveluille ja sukupuolitietoinen budjetointi;

Sote-alan työolot ovat kunnossa ja palkkaus oikeudenmukainen suhteessa työn vaativuuteen

 • Koronakriisi on lisännyt sote-alan työntekijöiden jo entisestään korkeaa kuormittuneisuutta. Sote-alan hyvät työolot, jaksamisen tukeminen ja riittävä palkkaus ovat edellytyksiä niin työelämän tasa-arvon kuin laadukkaiden sote-palvelujen toteutumiselle.
 • Aluevaltuusto seuraa työhyvinvointia työpaikoilla, puuttuu epäkohtiin ja varmistaa, että naiset voivat vaikuttaa omiin työoloihinsa.

PÄÄTÖKSENTEKO JA JOHTAMINEN

Naisia moninaisista taustoista ja asemista asettuu ehdolle hyvinvointialuevaaleihin ja naisten osuus valituista

 • Naiset muodostavat jopa 87 prosenttia sote-alan työllisistä[1]. Varmistetaan, että naiset pääsevät itse päättämään heitä koskevista asioista ja että naisten asema sekä virallisissa että epävirallisissa päätöksentekoelimissä niin jäseninä kuin johtopaikoilla turvataan tasa-arvolain kiintiösäännöksen tai sen hengen mukaisesti;
 • Puolueet tukevat ehdokkaita ja valittuja valtuutettuja heihin kohdistuvaan vihapuheeseen reagoimisessa, jotta demokratia ja tasa-arvo toteutuvat aluevaaleissa. Hyvinvointialueilla on rakenteet ja toimintatavat luottamushenkilöihin ja työntekijöihin kohdistuvaan vihapuheeseen, häirintään ja muuhun väkivaltaan puuttumiseksi. Jokaiselle ehdokkaalle ja luottamushenkilölle on selvää, miten toimia ja mistä saa tukea;

Naisten eteneminen pelastusalan johtotehtäviin turvataan ja häirintä sekä perusteettomat palkkaerot alan sisällä kitkettävä

 • Seksuaalinen häirintä ja epäasialliset toimintatavat pelastusalan työpaikoilla ovat mahdollisia tasa-arvolain, työturvallisuuslain ja rikoslain rikkomuksia. Aluevaltuusto seuraa, että häirintään puututaan päättäväisesti ja tosissaan, ja saattaa alan johdon vastuuseen häirinnän lopettamisesta;
 • Erot naisten ja miesten ansiotasossa ovat pelastusalalla keskimääräistä suuremmat, vaikka naisten koulutusaste on miesten koulutusastetta korkeampi. Aluevaltuusto tekee perusteettomat palkkaerot näkyviksi ja tukee naisten etenemistä alalla suunnitelmallisesti;
 • Segregaation lisäksi erityistä huomiota alan tasa-arvon edistämisessä kiinnitetään alan käytäntöjä ohjaaviin sukupuolistereotypioihin ja niiden purkamiseen, perheen ja työn yhdistämisen helpottamiseen, raskaana olevien asemaan ja työoloihin, tilojen ja varusteiden sopivuuteen myös naisille sekä alalla esiintyvän häirinnän ennaltaehkäisyyn. Aluevaltuusto seuraa pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelman toimeenpanoa.

[1] https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162852/TEM_2021_02_t.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 33.


NAISIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA

Hyvinvointialueille luodaan suositusten mukaiset rakenteet naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi

 • Naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä tehdään yhteistyössä hyvinvointialueiden ja kuntien välillä. Väkivallan ehkäisy sisällytetään alueiden ja kuntien hyvinvointistrategioihin, turvallisuussuunnitteluun sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelmiin.
 • Hyvinvointialueille perustetaan koordinaatiotyöryhmät suunnittelemaan väkivallan ehkäisyn toimenpiteitä ja päättäjiä ja henkilöstöä koulutetaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä;
 • Selvitetään lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön vastuita selkiyttävän lain säätämistä. Laki tukisi monialaista yhteistyötä määrittelemällä kuntien, alueiden ja valtionhallinnon yhteistyörakenteen muodot, välttämättömät toimijat, eri toimielinten tehtävät sekä vastuut väkivallan ehkäisyssä[1];

Väkivallan uhrien ja tekijöiden auttaminen toteutuu Istanbulin sopimuksen mukaisesti

 • Naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien auttaminen edellyttää matalan kynnyksen palveluiden saatavuutta, turvakotiverkoston laajentamista Istanbulin sopimuksen edellyttämällä tavalla sekä sen saavutettavuuden ja esteettömyyden turvaamista.
 • Koulutetaan sote-henkilökuntaa tunnistamaan ja tilastoimaan lähisuhdeväkivalta ja varmistetaan, että erityisesti vähemmistöryhmien, kuten vammaisten naisten kohtaama väkivalta tulee nähdyksi.
 • Jokaisella alueella otetaan käyttöön monialaiset työryhmät, jotka varmistavat jokaiselle väkivaltaa kokeneelle riskinarvioinnin Istanbulin sopimuksen ja EU:n rikosuhridirektiivin mukaisesti sekä ohjaavat tarvittaviin palveluihin.

[1]https://blogi.thl.fi/tulevien-hyvinvointialueiden-vakivallan-vastaisen-tyon-rakenteiden-kehittaminen-etenee/.


Osallistu kampanjaan!

Kampanja on avoin kaikille tasa-arvon edistämiseen sitoutuneille ehdokkaille sukupuolesta riippumatta. Mukaan pääset lataamalla käyttöösi kampanjalogon , jota voit käyttää omassa viestinnässäsi kertomaan olevasi mukana Tasa-arvotekoja alueille! -kampanjassa. Ehdokkaan ei tarvitse ilmoittautua mukaan, mutta arvostamme jos voit jättää yhteystietosi alla olevan lomakkeen kautta lisätietoja varten.

Lisää sähköpostiosoitteesi, mikäli haluat lisää tietoa liiton vaikuttamistyöstä ja kampanjoista.


Jäsenjärjestöjemme aluevaalitavoitteita

Hyvinvointi on tasa-arvokysymys – lue täältä Demarinaisten aluevaalitavoitteet.

Gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa elävien erityistarpeet – lue täältä Korento ry:n aluevaalitavoitteet.

Saavutettavuus ja käyttäjälähtöisyys – lue täältä Kuurojen liiton aluevaalitavoitteet.

Ympäristön, talouden ja terveyden kannalta kestävää aluepolitiikkaa – lue täältä Marttaliiton aluevaalitavoitteet.

Erilaisten naisryhmien tarpeet huomioidaan sote-palveluissa – lue täältä Naistenkartanon aluevaalitavoitteet.

Häirintä- ja syrjintävapaa pelastustoimi – lue täältä Pelastusalan naiset ry:n aluevaalitavoitteet.

Svenska Kvinnoförbundets mål inför välfärdsområdesvalet

Toimivampaa hoitoa ja kuntoutusta – lue täältä Syömishäiriöliiton aluevaalitavoitteet.

Tunne rintasi ry korostaa terveyden edistämistä ja neuvontaa.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.