Hyppää sisältöön

Tasa-arvon edistäminen kunnissa

Kunnilla on velvollisuus viranomaisena, palvelujen tarjoajana, työnantajana ja koulutuksen järjestäjänä toteuttaa tasa-arvolakia, edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäistä sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Kunnan luottamushenkilöillä on tärkeä rooli tasa-arvon edistämisessä kunnissa! Tältä sivustolta löydät vinkkejä tasa-arvon edistämiseen kunnissa käytännön tasolla.

Katso kuntavaalikampanjan taustamateriaaleista kuntia koskevia tasa-arvokysymyksiä.


KOLME KÄYTÄNNÖN VINKKIÄ

1. TEE VALTUUSTOALOITE!

Kuntapäättäjänä voit edistää konkreettisia tasa-arvotekoja valtuustoaloittein. Kunnan hallintosääntö määrää tarkemmin valtuutetun aloitteen käsittelystä. Valtuustoaloitteella voit esimerkiksi ehdottaa, että kuntasi:

  • ryhtyy tarjoamaan nuorille maksutonta ehkäisyä,
  • uudistaa urheiluseurojen tukikäytännöt sen varmistamiseksi, että urheilun tilat ja tuet jaetaan tasa-arvoisesti ja investointien jakautumista lajien kesken tarkastellaan,
  • edistää kunnan työntekijöiden (joista 80 % on naisia) työssä jaksamista ja, työn ja perheen yhteensovittamista esimerkiksi tarjoamalla joustoja työaikoihin,
  • laatii suunnitelman siitä, miten kunnan työntekijöiden perhevapaiden jakautumista tasataan eli miten miehiä kannustetaan jäämään pidemmille perhevapaille,
  • perustaa, tai kannustaa yksityisen sektorin toimijoita perustamaan, kuntaan turvakodin tai sen etäyksikön,
  • edistää varhaiskasvatuksen ja opetuksen tasa-arvoa esimerkiksi tuottamalla materiaaleja opiskelualavalintojen sukupuolittuneisuuden vähentämiseksi tai tarjoamalla koulutusta tasa-arvon edistämisen keinoista varhaiskasvatuksen ja koulutuksen henkilökunnalle,
  • suunnittelee toimintakäytännöt kuntapäättäjien ja kunnan työntekijöiden kohtaaman vihapuheen torjumiseksi,
  • selvittää vuosittain henkilöstökertomuksessa miesten ja naisten palkkaerot ja niihin johtavat syyt sekä toimenpiteet, joilla palkkaeroja pyritään kaventamaan
  • varmistaa, että jokainen maahan muuttanut nainen on kotoutumiskoulutuksen ja kielikoulutuksen piirissä, tai
  • ryhtyy tuottamaan tietoa tasa-arvon tilasta pilotoimalla sukupuolitietoista budjetointia tai tekemällä selvityksen ajankohtaisesta tasa-arvokysymyksestä.

Kysy oman puolueesi naisjärjestöltä, ylläpitääkö se tietopankkia tasa-arvoon liittyvistä valtuustoaloitteista tai verkostoja, joissa eri kunnissa toimeenpantuja hyviä tasa-arvokäytänteitä voi jakaa. Vinkkejä ja lisätietoa löydät myös Naisjärjestöjen Keskusliiton 10 tasa-arvotekoa kuntiin -kampanjan taustamateriaaleista.

Perusta kuntaasi feministiverkosto ja kutsu siihen mukaan tasa-arvon edistämisestä kiinnostuneita edustajia eri puolueista. Puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä on mahdollista sopia yhteisistä tavoitteista, saada aloitteille tukea yli puoluerajojen ja lisätä tasa-arvoteemojen näkyvyyttä ja huomiota.

2. EDISTÄ TASA-ARVOSUUNNITTELUA!

Varmista, että kunnassasi on ajantasaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä henkilöstölle että palveluille. Tasa-arvosuunnittelun tulee koskea kunnan työntekijöiden lisäksi palvelujen vaikutusta kuntalaisten tasa-arvoon. Palvelujen tasa-arvosuunnittelulla voidaan varmistaa, että palvelut huomioivat eritaustaisten ihmisten erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet kaikessa moninaisuudessaan, esimerkiksi hoivavastuut, ammatit ja työsuhteet, tavat viettää vapaa-aikaa ja terveyserot. Tarkista, että suunnitelmissa on määritelty säännölliset tarkastusvälit sekä konkreettiset seurantamittarit, joista kerätään tietoa sukupuolen mukaan eriteltynä ja joiden tulokset tuodaan säännöllisesti päätöksentekoon arvioitaviksi. Tavoitteena tulee olla mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi lopputuloksen tasa-arvo, mikä vaatii erilaisten tarpeiden ja elämäntilanteiden huomioimista. Muista huomioida tasa-arvosuunnittelussa sekä palvelujen käyttäjät että heidät, joita palvelut eivät nyt tavoita, sillä taustalla voi olla kokemuksia syrjinnästä tai osattomuudesta.

Esitä, että kuntasi perustaa tasa-arvotoimikunnan tukemaan kunnan tasa-arvosuunnittelua ja sen seurantaa, tai ota selvää, miten muu asiasta vastuussa oleva toimielin tukee kunnan tasa-arvosuunnittelua sekä suunnitelmien toimeenpanoa ja seurantaa. Miten toimikunta tekee yhteistyötä muiden kuntien tasa-arvotoimijoiden kanssa? Miten kansainväliset hyvät käytänteet näkyvät toiminnassa? Kysy puolueesi edustajalta tasa-arvotoimikunnassa, miten toimikunta tukee tasa-arvosuunnittelua eri toimialoilla ja lautakunnissa, ja vastaavasti miten oma lautakuntasi voi edistää tasa-arvon toteutumista ja tasa-arvosuunnitelmien toimeenpanoa.

Varmista, että sukupuolen ja sukupuolen ilmaisun moninaisuus huomioidaan sekä tasa-arvotyössä että kaikessa kunnan toiminnassa. On tärkeää, että tasa-arvotyö ei perustu vain miehet-naiset -sukupuoliajattelulle, vaan huomioi muunsukupuoliset, sukupuolettomat ja transihmiset.

3. EDELLYTÄ SUKUPUOLIVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA!

Varmista, että kuntasi päätöksenteon valmistelussa tehdään sukupuolivaikutusten arviointia (suvaus). Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kaikilla ihmisiä koskevilla päätöksillä voi olla sukupuolivaikutuksia. Tarkoituksena on tuoda erilaisten päätösvaihtoehtojen vaikutukset selkeästi esille, jolloin päättäjien on mahdollista punnita päätöstensä seurauksia eri ihmisryhmille. Mitä aiemmin suvaus on mukana suunnittelussa, sitä enemmän sen tulokset voivat ohjata päätöksiä ja niiden valmistelua. Edellytä, että suvauksessa huomioidaan intersektionaalinen näkökulma, eli otetaan huomioon muutkin risteävät erot kuin sukupuoli, esimerkiksi etninen tausta, vammaisuus tai seksuaali- tai sukupuoli-identiteetti.

Varmista, että talousarvion laadinnassa toteutetaan sukupuolitietoista budjetointia, eli otetaan sukupuolinäkökulma huomioon koko talousarvioprosessissa. Kyse on talousarvion ja sen toimenpiteiden vaikutusten arvioinnista ennakkoon. Onko budjetissa erillisiä määrärahoja tasa-arvon toteuttamiseen? Onko tasa-arvosuunnitelmissa esitetyille toimenpiteille olemassa rahoitus? Onko talousarvion laadintaohjeessa selkeät ohjeet sukupuolitietoiseen budjetointiin? Ilman erillisiä resursseja hyvätkin suunnitelmat saattavat mennä hukkaan ja tulokset jäädä saavuttamatta. Varmista, että tasa-arvotavoitteet koskevat myös kunnan liikelaitoksia, tytäryhteisöjä ja yhteistoimintayhteisöjä.

Valitse budjetista omien teemojesi mukainen osa-alue ja käy se läpi sukupuolisilmälasein. Ketkä hyötyvät määrärahoista? Tuetaanko määrärahoilla tasaisesti eri sukupolia, tai jos ei, onhan hyötyjänä vähemmistössä tai heikommassa asemassa oleva sukupuoli? Voidaanko osoittaa erillisiä määrärahoja erityistä tukea ja palveluja tarvitseville?


JAA PARHAAT VINKKISI TASA-ARVON EDISTÄMISEEN!

Oletko pitkän linjan kuntapäättäjä tai idearikas uusi vaikuttaja? Jos tiedossasi on hyviä käytäntöjä tasa-arvon edistämisestä kunnissa, jaa ne meidän kanssamme! Lisäämme vinkit tänne kaikkien tasa-arvoa edistävien kuntapäättäjien iloksi ja hyödyksi. Lähetä vinkkisi [email protected]!


Tasa-arvopoliittiset aloitteet kunnanvaltuustoissa

“Naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen päätöksentekoon on demokraattisen yhteiskunnan perusedellytys, jota kunnilla on tasa-arvolaissa määritelty velvollisuus edistää. Siksi tasa-arvo on huomioitava ihan jokaisen kunnan päätöksenteossa.”

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet 2016-2023
Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.