Hyppää sisältöön

Tasa-arvon edistäminen päättäjille

Tältä sivustolta löydät vinkkejä tasa-arvon edistämiseen päätöksenteon käytännön tasolla.


KOLME KÄYTÄNNÖN VINKKIÄ

1. TEE VALTUUSTOALOITE!

Päättäjänä voit edistää konkreettisia tasa-arvotekoja valtuustoaloittein. Hallintosääntö määrää tarkemmin valtuutetun aloitteen käsittelystä. Valtuustoaloitteella voit esimerkiksi ehdottaa, että kuntasi tai hyvinvointialueesi:

 • liittyy Eurooppalaiseen tasa-arvon peruskirjaan,
 • perustaa alueelle STM:n suosittelemat rakenteet ja ottaa käyttöön toimenpiteet väkivallan ehkäisyyn ja torjuntaan
 • varmistaa, että sote-uudistuksen edellyttämässä kunnan hyvinvointisuunnitelmassa huomioidaan väkivallan ehkäisy sekä seuranta väestöryhmittäin kunnille jäävien tehtävien puitteissa sekä kunnille ja hyvinvointialueille laadittavat STM:n ja THL:n ohjeet lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön,
 • ryhtyy tarjoamaan nuorille maksutonta ehkäisyä,
 • uudistaa urheiluseurojen tukikäytännöt sen varmistamiseksi, että urheilun tilat ja tuet jaetaan tasa-arvoisesti ja investointien jakautumista lajien kesken tarkastellaan,
 • edistää kunnan ja hyvinvointialueen työntekijöiden työssä jaksamista ja työn ja perheen yhteensovittamista esimerkiksi tarjoamalla joustoja työaikoihin,
 • laatii suunnitelman siitä, miten kunnan tai alueen työntekijöiden perhevapaiden jakautumista tasataan eli miten miehiä kannustetaan jäämään pidemmille perhevapaille,
 • perustaa tai kannustaa yksityisen tai kolmannen sektorin toimijoita perustamaan turvakodin tai sen etäyksikön,
 • edistää varhaiskasvatuksen ja opetuksen tasa-arvoa esimerkiksi tuottamalla materiaaleja opiskelualavalintojen sukupuolittuneisuuden vähentämiseksi tai tarjoamalla koulutusta tasa-arvon edistämisen keinoista varhaiskasvatuksen ja koulutuksen henkilökunnalle,
 • suunnittelee toimintakäytännöt päättäjien ja alueen työntekijöiden kohtaaman vihapuheen torjumiseksi,
 • selvittää vuosittain henkilöstökertomuksessa miesten ja naisten palkkaerot ja niihin johtavat syyt sekä toimenpiteet, joilla palkkaeroja pyritään kaventamaan
 • varmistaa, että jokainen maahan muuttanut nainen on kotoutumiskoulutuksen ja kielikoulutuksen piirissä,
 • ryhtyy tuottamaan tietoa tasa-arvon tilasta pilotoimalla sukupuolitietoista budjetointia tai tekemällä selvityksen ajankohtaisesta tasa-arvokysymyksestä.

Kysy oman puolueesi naisjärjestöltä, ylläpitääkö se tietopankkia tasa-arvoon liittyvistä valtuustoaloitteista tai verkostoja, joissa eri kunnissa toimeenpantuja hyviä tasa-arvokäytänteitä voi jakaa. Vinkkejä ja lisätietoa löydät myös Naisjärjestöjen Keskusliiton 10 tasa-arvotekoa kuntiin -kampanjan taustamateriaaleista.

Perusta kuntaasi feministiverkosto ja kutsu siihen mukaan tasa-arvon edistämisestä kiinnostuneita edustajia eri puolueista. Puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä on mahdollista sopia yhteisistä tavoitteista, saada aloitteille tukea yli puoluerajojen ja lisätä tasa-arvoteemojen näkyvyyttä ja huomiota.

2. EDISTÄ TASA-ARVOSUUNNITTELUA!

Varmista, että kunnassasi/hyvinvointialueellasi on ajantasaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä henkilöstölle että palveluille. Tasa-arvosuunnittelun tulee koskea kunnan ja hyvinvointialueen työntekijöiden lisäksi palvelujen vaikutusta alueella asuvien tasa-arvoon. Palvelujen tasa-arvosuunnittelulla voidaan varmistaa, että palvelut huomioivat eritaustaisten ihmisten erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet kaikessa moninaisuudessaan, esimerkiksi hoivavastuut, ammatit ja työsuhteet, tavat viettää vapaa-aikaa ja terveyserot. Tarkista, että suunnitelmissa on määritelty säännölliset tarkastusvälit sekä konkreettiset seurantamittarit, joista kerätään tietoa sukupuolen mukaan eriteltynä ja joiden tulokset tuodaan säännöllisesti päätöksentekoon arvioitaviksi. Tavoitteena tulee olla mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi lopputuloksen tasa-arvo, mikä vaatii erilaisten tarpeiden ja elämäntilanteiden huomioimista. Muista huomioida tasa-arvosuunnittelussa sekä palvelujen käyttäjät että heidät, joita palvelut eivät nyt tavoita, sillä taustalla voi olla kokemuksia syrjinnästä tai osattomuudesta.

Esitä, että kuntasi/hyvinvointialueesi perustaa tasa-arvotoimikunnan tukemaan tasa-arvosuunnittelua ja sen seurantaa, tai ota selvää, miten muu asiasta vastuussa oleva toimielin tukee tasa-arvosuunnittelua sekä suunnitelmien toimeenpanoa ja seurantaa. Miten toimikunta tekee yhteistyötä muiden kuntien tai hyvinvointialueiden tasa-arvotoimijoiden kanssa? Miten kansainväliset hyvät käytänteet näkyvät toiminnassa? Kysy puolueesi edustajalta tasa-arvotoimikunnassa, miten toimikunta tukee tasa-arvosuunnittelua eri toimialoilla ja lautakunnissa, ja vastaavasti miten oma lautakuntasi voi edistää tasa-arvon toteutumista ja tasa-arvosuunnitelmien toimeenpanoa.

Varmista, että sukupuolen ja sukupuolen ilmaisun moninaisuus huomioidaan sekä tasa-arvotyössä että kaikessa kunnan/hyvinvointialueen toiminnassa. On tärkeää, että tasa-arvotyö ei perustu vain cismiehet-cisnaiset -sukupuoliajattelulle, vaan huomioi muunsukupuoliset, sukupuolettomat ja transihmiset. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän myös sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

3. EDELLYTÄ SUKUPUOLIVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA!

Varmista, että kuntasi/hyvinvointialueesi päätöksenteon valmistelussa tehdään sukupuolivaikutusten arviointia (suvaus). Yleissääntönä voidaan pitää, että kaikilla ihmisiä koskevilla päätöksillä on sukupuolivaikutuksia. Tarkoituksena on tuoda erilaisten päätösvaihtoehtojen vaikutukset selkeästi esille, jolloin päättäjien on mahdollista punnita päätöstensä seurauksia eri ihmisryhmille. Mitä aiemmin suvaus on mukana suunnittelussa, sitä enemmän sen tulokset voivat ohjata päätöksiä ja niiden valmistelua. Edellytä, että suvauksessa huomioidaan intersektionaalinen näkökulma, eli otetaan huomioon muutkin risteävät erot kuin sukupuoli, esimerkiksi etninen tausta, ikä tai vammaisuus.

Varmista, että talousarvion laadinnassa toteutetaan sukupuolitietoista budjetointia, eli otetaan sukupuolinäkökulma huomioon koko talousarvioprosessissa. Kyse on talousarvion ja sen toimenpiteiden vaikutusten arvioinnista ennakkoon. Onko budjetissa erillisiä määrärahoja tasa-arvon toteuttamiseen? Onko tasa-arvosuunnitelmissa esitetyille toimenpiteille olemassa rahoitus? Onko talousarvion laadintaohjeessa selkeät ohjeet sukupuolitietoiseen budjetointiin? Ilman erillisiä resursseja hyvätkin suunnitelmat saattavat mennä hukkaan ja tulokset jäädä saavuttamatta. Varmista, että tasa-arvotavoitteet koskevat myös kunnan/hyvinvointialueen liikelaitoksia, tytäryhteisöjä ja yhteistoimintayhteisöjä.

Valitse budjetista omien teemojesi mukainen osa-alue ja käy se läpi sukupuolinäkökulmasta. Ketkä hyötyvät määrärahoista? Tuetaanko määrärahoilla tasaisesti eri sukupolia, tai jos ei, onhan hyötyjänä vähemmistössä tai heikommassa asemassa oleva sukupuoli? Voidaanko osoittaa erillisiä määrärahoja erityistä tukea ja palveluja tarvitseville.


JAA PARHAAT VINKKISI TASA-ARVON EDISTÄMISEEN!

Oletko pitkän linjan päättäjä tai idearikas uusi vaikuttaja? Jos tiedossasi on hyviä käytäntöjä tasa-arvon edistämisestä, jaa ne meidän kanssamme! Lisäämme vinkit tänne kaikkien tasa-arvoa edistävien päättäjien iloksi ja hyödyksi. Lähetä vinkkisi [email protected]!


Tasa-arvopoliittiset aloitteet


“Naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen päätöksentekoon on demokraattisen yhteiskunnan perusedellytys”

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet 2016-2023
Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.