Hyppää sisältöön

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi maaseudun kehittämisestä 2010-2011

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ                           Helsinki 21.9.2010
Alueiden kehittämisyksikkö

Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta Valtioneuvoston periaatepäätökseksi maaseudun kehittämisestä 2010 – 2011 sisältäen Maaseutupoliittisen toimenpideohjelman 2010 – 2011

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund (NJKL) ry kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja lausuu seuraavaa:

NJKL kiittää luonnosta siitä, että sukupuolivaikutuksia on yritetty arvioida. NJKL haluaa kuitenkin kiinnittää huomioita muutamaan seikkaan. NJKL pitää huolestuttavana esim. liitteessä 2 sivulla 47 kappaleessa viisi esitettyä arviota ”Periaatepäätös ja sen toimenpiteet on kuitenkin muotoiltu sukupuolineutraaleiksi, eikämiehiin ja naisiin mahdollisesti eri tavoin kohdistuvia vaikutuksia ole tuotu esiin. Tasa-arvoisuutta edistetään suoraan lähinnä kiinnittämällä erityishuomiota naisten työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksiin.”. Tasaarvon edistäminen ja saavuttaminen vaatii kuitenkin nimenomaan sukupuolierityisiä toimenpiteitä, joilla vähennetään sukupuolten välistä epätasa-arvoisuutta. Pelkkä huomionkiinnittäminen ei auta, vaan esim. naisten työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuudet paranevat, kun turvataan työn- ja perhe-elämän yhteensovittamista edistävät palvelut kuten lastenhoitopalvelut, julkinen liikenne sekä mahdollisuudet etätyöskentelyyn (mm. tietoliikenneyhteydet). Lisäksi on edistettävä miesten halukkuutta ja mahdollisuuksia hyödyntää perhevapaajärjestelmää, jolloin vastuu hoivasta jakautuisi tasaisemmin puolisoiden välillä.

NJKL kiinnitti huomiota myös liitteessä 2 sivulla 48 kohdassa Vihreä talous olevaan lauseeseen siitä, että työelämän segregaatiosta johtuen eri toimialojen kehittämisellä on erilaiset merkitykset miehille ja naisille. Kappaleen tekstissä tunnutaan olettavan, että työelämän segregaatio on pysyvä tila. NJKL haluaa huomauttaa, että työelämän segregaatiota tulisi pyrkiä purkamaan erilaisten toimenpiteiden avulla: myös nainen voi ryhtyä viljelijäksi ja hänen puolisonsa hakeutua töihin palvelu- tai hoiva-alalle. Tällaisia muutoksia tulisi edistää mm. kannustamalla sukupuolelle epätyypillisiin koulutusvalintoihin, tarjoamalla niihin liittyviä työharjoittelupaikkoja sekä kannustamalla myös naisia eri sektoreille suuntautuvaan yrittäjätoimintaan. Sivun 48 viimeisessä kappaleessa tähän seikkaan kiinnitetäänkin ansiokkaasti huomiota, ja NJKL yhtyy moitteeseen siitä, ettei segregaation purkamista ole huomioitu periaatepäätöksen toimenpiteitä laadittaessa. On vaikea uskoa, että toteutuskaan tulisi tällöin olemaan ansiokasta.

NJKL haluaa myös huomauttaa, että monet maaseudun naiset työskentelevät puolisonsa rinnalla puolison omistamalla tilalla, lukeutumatta kuitenkaan varsinaisiksi työntekijöiksi, jolloin esimerkiksi työsuojelulainsäädäntö ei monesti kata näitä naisia. Voidaankin sanoa, että naisten asema maataloudessa on edelleen huonompi kuin miesten.

Erilaiset naisjärjestöt elävöittävät maaseutua hankkeitten ja yhteistoiminnan avulla, ja naisjärjestötoimintaa tulisikin tukea ja arvostaa nykyistä enemmän myös paikallisella tasolla. Lisäksi naisia tulisi kannustaa osallistumaan poliittiseen päätöksentekoon, etenkin kuntaliitosten aikana, jolloin myös naisia koskevat paikalliset palvelut ovat vaarassa kadota. Naisten osallistuminen tällaiseen toimintaan helpottuu, mikäli heidän käytettävissään on toimivat joukkoliikenneyhteydet sekä lastenhoitopalveluita/hoivavastuuta jakava puoliso. Tasa-arvon edistäminen vaatii siis paitsi sukupuolierityisiä toimenpiteitä ja palveluita, myös muutoksia asenteissa ja arvostuksissa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Leena Ruusuvuori, pääsihteeri
Sonja Tihveräinen, järjestösihteeri

Helsinki 21.9.2010

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.