Hyppää sisältöön

Säännöt

1 §

NIMI

Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund r.y., josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja rekisterikielenä suomi.


2 §

TARKOITUS

Liitto on kansalaisjärjestö, joka edistää ihmisoikeuksia, naisten asemaa ja tasa-arvoa. Liitto toimii eri naisjärjestöjen valtakunnallisena yhdyssiteenä ja on puoluepoliittisesti sitoutumaton.


3 §

TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

 1. Seuraa tasa-arvon ja naisten aseman edistymistä, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon
 2. Edistää jäsenjärjestöjensä välistä yhteistyötä ja toimintaedellytyksiä
 3. Tekee yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten tasa-arvoa ja naisten asemaa edistävien järjestöjen, verkostojen ja viranomaisten kanssa

Liitto on oikeutettu vastaanottamaan sekä jäsenyhdistyksiltä että muilta yhteisöiltä ja yksityisiltä vapaaehtoisia kannatusmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanemaan asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittamaan julkaisu- ja kustannustoimintaa. Liitolla on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta, esimerkiksi huoneistoja ja kiinteistöjä.

Liiton toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.


4 §

LIITON JÄSENET

Varsinaiset jäsenet

 • Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä liiton tavoitteita edistävät valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset, jotka liiton hallitus hyväksyy jäseniksi.

Yhteisöjäsenet

 • Varsinaisten jäsenten lisäksi liitolla voi olla jäseninä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka liiton hallitus hyväksyy yhteisöjäseniksi. Yhteisöjäsenenä voi olla myös rekisteröity säätiö.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet

 • Liitolla voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi liiton kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut liiton toimintaa.

Jos jäsen haluaa erota liitosta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan ilmoituksen vastaanottamisen ajankohdasta.

Liiton hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii liiton sääntöjen ja toiminta-ajatuksen vastaisesti tai toistuvasta kehotuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa maksamatta.


5 §

JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja yhteisöjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.


6 §

LIITON KOKOUKSET

Ylin päätäntävalta on liiton kokouksella, johon kukin liittoon kuuluva yhdistys valitsee edustajansa näiden sääntöjen mukaisesti.

Liitto pitää vuosikokouksen, joka samalla on vaalikokous, syys-marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää.

Yhteisöjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä sekä hallituksen jäsenillä on liiton kokouksissa puheoikeus.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos äänivaltainen edustaja sitä vaatii.

Liiton kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai liiton kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Vaalit

 • Hallituksen jäsenet valitaan enemmistövaalilla siten, että valituiksi tulevat ne varsinaisten jäsenten nimeämät ehdokkaat, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Liiton hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla, jossa valituksi tulevan on saatava yli puolet annetuista äänistä.

7 §

JÄSENTEN EDUSTUS LIITON KOKOUKSISSA

Liiton kokouksiin on varsinaisilla jäsenillä oikeus valita edustajansa seuraavasti:
Jos jäsen yhdistyksessä on

 • 1 – 1 000 jäsentä 1 edustaja
 • 1 001 – 5 000 jäsentä 2 edustajaa
 • 5 001 – 10 000 jäsentä 3 edustajaa
 • 10 001 – 20 000 jäsentä 4 edustajaa
 • yli 20 000 jäsentä 5 edustajaa

Varsinaisilla jäsenillä on liiton kokouksissa edustajiensa lukua vastaava äänimäärä siten, että kullakin läsnä olevalla edustajalla on yksi ääni. Kukin edustaja voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta liiton kokouksessa.


8 §

KOKOUSKUTSUT

Kutsu liiton kokouksiin toimitetaan sähköisesti tai kirjallisesti jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Jos jäsen haluaa saada asian esille liiton kokouksessa, on siitä tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.


9 §

VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. Todetaan kokouksessa läsnäolevat jäsenet,
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 5. Esitetään edellisen toimikauden tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä
 6. Toiminnantarkastajien ja tilintarkastajien lausunto,
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvolliselle,
 8. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä varsinaisten jäsenten ja yhteisöjäsenten jäsenmaksujen suuruudet,
 9. Toimitetaan erovuorossa olevien hallituksen jäsenten vaali sekä joka kolmas vuosi puheenjohtajan vaali,
 10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa ja yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa,
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja työjärjestykseen kokouksessa hyväksytyt asiat.

10 §

LIITON YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Liiton ylimääräisissä kokouksissa käsitellään kulloinkin kokouskutsussa mainitut asiat.


11 §

HALLITUS

Liiton asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja 12 muuta jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja muun jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Henkilö voi olla hallituksen jäsen yhtäjaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta. Tämän lisäksi henkilö voi toimia puheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta. Sellaisen hallituksen jäsenen tilalle, joka on estynyt hoitamasta tehtäviään, voidaan kesken toimikautta valita liiton kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallituksen muista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes. Kahtena ensimmäisenä vuotena erovuoroisuuden määrää arpa, sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuorottain.

Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallitus voi keskuudestaan asettaa työvaliokunnan. Hallitus voi asettaa myös toimikuntia ja työryhmiä.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja 6 muuta hallituksen jäsentä on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


12 §

NIMENKIRJOITTAJAT

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja pääsihteeri kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen siihen määräämän hallituksen jäsenen tai liiton toimihenkilön kanssa.


13 §

TALOUS, TILINPITO

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Liiton tilit edelliseltä tilikaudelta on annettava tilintarkastajille ja toiminnantarkastajille viimeistään maaliskuun 15 päivänä ja tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle kolmen (3) viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.


14 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta on tehtävä liiton kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi kuukautta. Purkamistilanteissa jälkimmäisessä kokouksessa päätetään myös, miten liiton varat käytetään sääntöjen toisessa pykälässä mainitun tarkoituksen edistämiseksi.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.