Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatus edistää tasa-arvoa

Varhaisvuosien merkitys on suurin koko elinikäisen oppimisen matkalla. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatus on tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus on todellista kestävää kehitystä. Varhaiskasvatus on lapsen oikeus.

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on mm. antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.

Miten lain tavoitteisiin päästään?

Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan vastuuta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta onkin oleellista, että lain kirjausten mukainen henkilöstörakenne toteutuu vuonna 2030. Kuntapäättäjien olisikin syytä selvittää,  miten uusi henkilöstörakenne on tarkoitus saavuttaa kunnan omassa tuotannossa ja varmistaa, että yksityiset palveluntarjoajat toimivat samoin. Varhaiskasvatuksenopettajien saatavuusongelmat ovat olleet tiedossa jo vuosia.

Kuntapäättäjä on paljon vartija, ja hänen tulee olla tietoinen siitä, miten varhaiskasvatuksen järjestäjä varmistaa osaavan henkilökunnan saamisen ja pysymisen alallla. Siihen vaikuttavat työskentelyolosuhteet, mahdollisuus toteuttaa lain vaatimuksia ja palkkataso.

Lain tavoitteisiin pääseminen edellyttää osaavan henkilökunnan lisäksi sopivan kokoisia lapsiryhmiä, johtajalle tosiasiallista mahdollisuutta toimia esihenkilönä sekä terveitä ja turvallisia tiloja. Yhteistyö huoltajien kanssa varmistaa osaltaan lain toteutumista ja osallisuutta.

Talousarviotyöskentelyssä on oleellista selvittää, mitä on varhaiskasvatuksen laatu ja miten sitä arvioidaan. Vain laadukas varhaiskasvatus varmistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja on lapsen edun mukainen. Kuntapäättäjällä olisi hyvä olla oma ns. kummipäiväkoti, johonvoisi pitää säännöllistä yhteyttä.

Varhaiskasvatus edistää suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat oleelliset arvot Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Henkilöstön tulee luoda ilmapiiri, jossa varmistetaan, että lapset voivat päivittäin tehdä valintoja sukupuolesta, syntyperästä tai kulttuuritaustasta riippumatta. Varhaiskasvatuksen yksiköiden, päiväkotien, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmissa konkretisoidaan tavoitteet ja toimenpiteet, miten lasten kanssa toimitaan, jotta nämä tavoitteet toteutetaan. Suunnitelma voi sisältää myös kiusaamisen ehkäisy -suunnitelman.

Hallitusohjelma panostaa varhaiskasvatukseen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmalla

Varhaiskasvatuksen vahva perusta lasten myöhemmälle oppimiselle halutaan varmistaa Oikeus oppia -kehittämisohjelman avulla. Eriarvoistumiskehitystä halutaan hillitä ja tasata lasten perhetaustasta johtuvia eroja oppimisessa. Oleellista on laadukkaaseen varhaiskasvatukseen panostaminen.

Vain laadukas varhaiskasvatus varmistaa tasa-arvoa

Kehittämisohjelman tavoitteet ovat hyviä ja ilokseni voin todeta, että vihdoinkin, vuosien ja vuosien vaikuttamistyön jälkeen on tehty iso askel varhaiskasvatuksen tasa-arvon eteen. Kaikki nämä toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi lapsen etuun ja varmistavat laatua varhaiskasvatukseen. Siirtyminen OKM:n kokonaisuuteen ja sen jälkeen saadut Varhaiskasvatuslaki ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat olleet merkittäviä askeleita kohti varhaiskasvatuksen merkityksen ymmärtämistä.

Suomessa on vielä tehtävää sen eteen, että varhaiskasvatuksen osallistumisastetta saadaan nousemaan, mutta tässäkin asiassa ollaan menty eteenpäin ja Suomi kulkee kohti EU:n komission asettamia tavoitteita. Uusin tavoite on saada 96% 3-vuotiaista varhaiskasvatuksen pariin vuoteen 2030 mennessä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on varmistettava jatkuva täydennyskoulutusohjelma sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen liittyen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus – ja kiusaamisen ehkäisy –suunnitelmien työstäminen ja päivittäminen on merkityksellistä, mutta tähänkin tarvitaan koulutusta.

Päiväkotien henkilökunnan osaamisvaade on korkea ja vain hyvin koulutettu ja alalle sitoutunut työntekijä varmistaa laatua. Työhyvinvointi ja henkilökunnan osallisuus on taattava, samoin johtajalle mahdollisuus johtaa pedagogiikkaa, kehittämistyötä. Kuntapäättäjän haastan tutustumaan päiväkotien arkeen ja käymään keskusteluja henkilökunnan kanssa. Toivoisin myös osallisuuden lisäämistä kunnissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Henkilökunnan aito kuuleminen oman työnsä kehittäjänä varmistaa työhyvinvointia, ja on osaltaan laadun tae.

Linkkejä:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatussuunnitelmien-perusteet

https://minedu.fi/laatuohjelmat

https://minedu.fi/varhaiskasvatuksen-kehittamisohjelma

https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/osaamisen-sivistyksen-ja-innovaatioiden-suomi

Anne Liimola
päiväkodin johtaja
valtuutettu, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto

Blogeissa esitetyt näkökulmat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa tai edusta Naisjärjestöjen Keskusliiton kantaa. Naisjärjestöjen Keskusliiton kuntavaalikampanjasta voi lukea lisää täältä.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.