Hoppa till innehåll

Riktlinjer för 2022 

Jämlikhetens tillbakagång måste stoppas! 

Kvinnoorganisationernas Centralförbunds verksamhet bygger på mänskliga rättigheter. Coronakrisen och framväxten av reaktionära värderingar och populism i form av en organiserad antigenusrörelse hotar kvinnors och flickors rättigheter, demokratin, sexuella och reproduktiva rättigheter och andra mänskliga rättigheter i Finland och runt om i världen. Antigenusrörelsen är också ett hot mot arbetet för att bekämpa klimatförändringen och främjandet av hållbar utveckling, eftersom motstånd mot kvinnors och flickors rättigheter och förnekandet av klimatförändringen ofta går hand i hand. Jämställdhet är en mänsklig rättighet, inte bara ett instrument för ekonomisk framgång. Kvinnoorganisationernas Centralförbund arbetar för att stoppa tillbakagången av jämställdhet genom att förespråka och verka för kvinnors och flickors rättigheter, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Förbundet bygger allianser med gamla och nya partner och förutsätter att Finland gör ett starkt engagemang för att systematiskt främja jämställdhet och kvinnors rättigheter både nationellt och internationellt i form av feministisk utrikespolitik.  

Jämställdhet kräver gärningar! 

Främjandet av jämställdhet och regeringsprogrammets mål att göra Finland till ett ledande land i fråga om jämställdhet kräver vilja, ambitiösa och konkreta gärningar och tillräckliga resurser. Både ständiga frågor som våld mot kvinnor, jämställdhet i uppfostran, utbildning och arbetslivet och ett antal aktuella globala och nationella utvecklingstendenser som ifrågasättandet av kvinnors rättigheter, coronakrisen samt klimatförändringen och målen för hållbar utveckling kräver konkreta gärningar som främjar jämställdhet. Jämställdhetsgärningar ger förändring är ett samprojekt mellan Kvinnoorganisationernas Centralförbund och delegationen för jämställdhetsärenden som uppmuntrar aktörer från olika samhällssektorer, inklusive idrott, kyrka och media, att vidta åtgärder för jämställdhet.  
 

Befria kvinnor – våld och hatretorik måste upphöra! 

Finland är inte ett tryggt land för kvinnor. Kvinnor möter en alarmerande mängd våld och könsrelaterad hatretorik. Unga kvinnor och kvinnor som uppträder i offentligheten är särskilt utsatta för sexistisk hatretorik. Våld, trakasserier och hatretorik är kopplade till bredare strävanden för att begränsa och kontrollera kvinnors ställning globalt. Kvinnoorganisationernas Centralförbund tar upp det fortsatta våldet mot kvinnor i alla dess former och arbetar för full implementering av konventionen om bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, dvs. Istanbulkonventionen, i Finland och globalt. 
 

Kvinnors mångfald är kvinnoorganisationernas styrka! 

Mångfalden av kvinnor syns både i samhället och i Kvinnoorganisationernas Centralförbund där kvinnor är brett representerade, t.ex. kvinnor med funktionsnedsättning, invandrade kvinnor, kvinnor från olika språk- och åldersgrupper och köns- och sexuella minoriteter samt kvinnor med olika utbildnings-, arbets- och erfarenhetsbakgrund. 

Kvinnoorganisationernas Centralförbund anser att det är viktigt att mångfaldiga kvinnor främjar jämställdhet och vill stärka framlyftning av kvinnors mångfald. Kvinnoorganisationernas Centralförbunds mål är ett samhälle där alla kan utnyttja sin potential utan att bli begränsad av fördomar och strukturer. Därför ser förbundet som utgångspunkt att agera feministiskt. Kvinnligt kön är fortfarande en vanlig grund för diskriminering och därför behövs det särskilt arbete med fokus på kvinnors rättigheter både nationellt och internationellt. Eftersom man kan hamna i utsatta positioner av många olika anledningar är det också viktigt att ta hänsyn till de skillnader som korsar kön, det vill säga intersektionalitet, i förbundets hela påverkansarbete. Kvinnoorganisationernas Centralförbund kräver skydd av rättigheterna för kvinnor som tillhör köns- och sexuella minoriteter och strävar i sin verksamhet efter att vara antirasistisk, det vill säga att minska och motverka rasism i alla dess former. Förbundet stöder samarbete mellan medlemsorganisationer samt samråd med mångfaldiga kvinnor och utnyttjande av deras kunnande i allt politiskt beslutsfattande. Samarbete ger styrka!  

Kvinnor avgör valet! 

Kvinnors deltagande i politiskt beslutsfattande på dess olika nivåer är en nyckelfråga när det gäller förverkligandet av jämställdhet och acceptansen för demokrati. I det senaste riksdagsvalet valdes rekordmånga kvinnor in i riksdagen och jämställdhetsmässigt uppnåddes även ett historiskt valresultat i kommunalvalet. Resultaten är synliga och hörbara. Trots detta återstår mycket att göra för att makten och uppgifterna i det politiska beslutsfattandet ska fördelas jämnt. Kvinnors politiska medverkan möter också motstånd, varav hatretorik är ett konkret exempel på. Som ett könsrelaterat fenomen försvagar det särskilt kvinnors möjligheter till delaktighet och utgör ett allvarligt hot mot demokrati och jämställdhet. Kvinnoorganisationernas Centralförbund framhåller att politiskt deltagande är en mänsklig rättighet och att kvinnor med olika bakgrund och företrädare för minoriteter ska ha möjlighet att delta i beslutsfattande i gemensamma frågor. 

Dela på sociala medier: